TKO  JE  L O G O P E D?

Logoped je stručnjak koji se bavi problemima:

 • glasa
 • govora
 • jezika

Preciznije logoped ispravlja:

 • neispravan izgovor određenih glasova
 • korigira cjelokupan govorno-jezični razvoj
 • potiče razvoj govora i jezika
 • bavi se problemima čitanja i pisanja
 • problemima u učenju
 • problemima glasa

KADA POTRAŽITI POMOĆ LOGOPEDA?

Polazimo od pretpostavke da je svako dijete individua za sebe, što znači da ima svoj tempo rasta i razvoja. No postoje norme koje dijete u određenoj dobi treba savladati, tako:

Do  3 mjeseca

 • dijete se trza na jači zvuk
 • oglašava se ovisno o tome da li je zadovoljno ili nije
 • prestaje plakati ako mu se obratite
 • čuju se glasovi kao eee, iii…

Do 6 mj.

 • dijete na govor reagira gukanjem
 • obraća pažnju na muziku
 • oglašava se ponavljanjem određenih slogova ma ma ma
 • vokalizira oduševljenje  i negodovanje

Do 12 mj.

 • imitira različite zvukove (oponaša životinje)
 • koristi gestu da bi reklo što želi
 • oko prvog rođendana javljaju se i prve riječi koje nose značenja ( mama, tata)
 • odgovara na jednostavne zahtjeve, npr. Daj loptu!
 • puno više razumije nego što zna govoriti

Od 1-2 g.

 • spaja dvije riječi, npr. beba pava
 • postavlja jednostavna pitanja, npr. Što je to?
 • svakodnevno usvaja nove pojmove i bogati rječnik
 • pokazuje i imenuje određene dijelove tijela na zahtjev

Od 2-3 g.

 • Ima rečenicu
 • govor je razumljiv
 • imenuje stvari iz okoline
 • bogati rječnik novim riječima
 • sluša kratke priče

Od 3-4 g.

 • govori rečenice od 4 riječi
 • govor je razumljiv
 • sa 3 godine je potrebno pravilno izgovarati glasove s, z, c, a, sa 4g. š, ž,č, l.
 • nema ponavljanja slogova ni riječi
 • opisuje događaje iz vrtića, parka
 • odgovara na pitanja; Što?, Gdje?, Kada?

Od 4-5 g.

 • sa 5 godina dijete pravilno izgovara sve glasove hrvatskog jezika
 • govor je razvijen i gramatički uredan, nema grešaka u rodu, broju, padežu
 • rimuje riječi
 • ima usvojen vremenski slijed ( jučer, danas, sutra)
 • komunicira uredno sa djecom i odraslima
 • priča priče

Ako dijete ne ispunjava većinu od ovih normi potrebno se obratiti logopedu.

Ukoliko roditelj ne reagira misleći da ima vremena ili zbog straha, postoji veća vjerovatnost za ozbiljnije probleme u govoru, jeziku, komunikaciji, čitanju, pisanju, ponašanju i socijalnim odnosima.

 

Autor: Ivana Anić – Ivičić, Profesor defektolog – logoped